INFORMACJE dot. RODO

Informacja RODO w zakresie podatków i opłat lokalnych dot. wymiaru podatku, zmiany decyzji, wezwań, postanowień, kontroli podatkowych oraz egzekucji należności

Informacja RODO

w zakresie podatków i opłat lokalnych

dot. wymiaru podatku, zmiany decyzji, wezwań, postanowień, kontroli podatkowych oraz egzekucji należności

 

 

 Szanowna Pani/Szanowny Panie

  

Zgodnie z art. 13 ust. l i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO), Dz.U.UE.L.20l6.l19.1 oraz przepisami o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn.zm.) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Woźnik,

Adres: ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki

kontakt mailowy: urzad@wozniki.pl , kontakt telefoniczny: 34 36 69 911

  

2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego

w Woźnikach ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki, pokój nr 20

kontakt mailowy: urzad@wozniki.pl  , kontakt telefoniczny: 34 36 69 911

  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji dochodów własnych Gminy stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r., poz. 23 t.j.), realizacji zobowiązań podatkowych, informacji podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz identyfikacji dokonania zapłaty podatku, a w razie istnienia zaległości podatkowych - podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900 t.j.), tj. zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. l lit. e cyt. rozporządzenia oraz art. 1c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 t.j.).


4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miejskim w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.


5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa tj. przez okres 10 lat licząc od roku następującego po roku, w którym ustał wobec Pani/Pana obowiązek podatkowy.

  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

  

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w formie papierowej oraz w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2019 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 232
15 stycznia 2020 08:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 08:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2020 08:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany