INFORMACJE dot. RODO

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - KLAUZULA INFORMACYJNA

..................................................                                                                        Woźniki, dnia………………

      (nazwisko i imię)                                                                                                           

 

....................................................

 

....................................................

    (adres zamieszkania)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) zwanego dalej „rozporządzeniem” informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Woźnikach
przy ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki;

2)  inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach jest Pani Daria Nowaczyk - Biegisz, e-mail; urzad@wozniki.pl, ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez Urząd Miejski w Woźnikach - art. 6 ust.1 lit.c. rozporządzenia.

4)  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

7)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

8)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

9)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku prawnego; 

10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

             

                                                                                             .................................

                                                                                                         podpis


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2018 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 256
14 sierpnia 2018 12:33 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 12:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [klauzula_dotzwrotu_podatku_akcyzowego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 12:28 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::