INFORMACJE dot. RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH *

 

                               

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UEL z 04.05.2016 r., Nr 119/1), zwanego dalej w skrócie ,,RODO” informujemy, iż:

 

I. Administratorem danych osobowych w stosunku do danych osobowych przekazywanych podczas każdorazowego kontaktu z Urzędem Miejskim Woźnikach jest Burmistrz Woźnik, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Woźnikach przy ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki; kontakt mailowy: urzad@wozniki.pl ; kontakt telefoniczny: 34 36 69 911

 

II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

1. adres e-mail: urzad@wozniki.pl

2. kontakt telefoniczny: 34 36 69 911

3. pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki.

 

 III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. Realizacji zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji zadań i obowiązków określonych tymi przepisami prawa lub wynikającymi z innych aktów prawa powszechnie obowiązującego albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2. Zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3. Realizacji zadań, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w określonym celu i zakresie.

4. Ochrony żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.

 

IV. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:

1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa

2. podmiotów udzielających wsparcia Urzędowi Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

 

V. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

1. W okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


VI. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

3) usunięcia swoich danych osobowych

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

5) przenoszenia swoich danych osobowych,

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

VII. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest   wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

VIII. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 

IX. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym,

2) umownym lub

3) warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

X. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *  Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2018 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 471
18 lutego 2020 16:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2020 16:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2020 16:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::