Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Zarządzenia Burmistrza 2018 zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE Nr KR 120.115.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 16 lutego 2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy.

ZARZĄDZENIE Nr KR 120.115.2018

Burmistrza Woźnik

z dnia 2 lipca 2018 r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 16 lutego 2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy.

 

Na podstawie art. 104– 1043  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), w związku art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 43 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)

 

zarządzam, co następuje


§ 1.

 

Dokonać zmiany regulaminu pracy stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 16 lutego 2010 r.  w następujący sposób:

1. W § 15 dodaje się ust. 3,4,5 o brzmieniu:

3. Pracodawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystuje 24 godzinny elektroniczny monitoring wykorzystania stanowiska komputerowego przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, które określa stan wykorzystania aplikacji, wykonywanych wydruków, odwiedzanych stron internetowych, przetwarzanych informacji oraz używania urządzeń zewnętrznych.

4. W celu ochrony mienia pracodawca wykorzystuje monitoring przy pomocy kamery usytuowanej na korytarzu przy wejściu głównym do urzędu oraz kamer na zewnątrz budynku. Celem zainstalowania monitoringu jest ochrona przed działaniami mogącymi spowodować szkodę dla zakładu pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.

5. Monitorowanie odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności, godności i innych dóbr osobistych wynikających z obowiązującego prawa.


§ 2.

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia NR 13/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 16 lutego 2010 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy nie ulegają zmianie.

 

§ 3.

  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2018 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 72
10 lipca 2018 08:55 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201152018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2018 08:55 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl