Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

UCHWAŁA Nr 29/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok

Dz.Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 528 z dnia 15.01.2019

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=869365

Uchwała Nr 29/III/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie                                                              46 776 949 zł

a) bieżące w kwocie                                                                                    40 964 513 zł

b) majątkowe w kwocie                                                                                 5 812 436 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie                                                                       49 116 035 zł

a) bieżące w kwocie                                                                                    37 477 359 zł

b) majątkowe w kwocie                                                                               11 638 676 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 22a.


§ 2. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 339 086 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                             2 339 086 zł


§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 735 738 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                             4 250 000 zł

–  w tym

- kredyty                                                                                                     3 179 821 zł

- pożyczki                                                                                                    1 070 179 zł

b) pożyczek na wyprzedzajace finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                               1 005 738 zł

c) wolnych środków                                                                                        480 000 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 396 652 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie                                      3 396 652 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 6 255 738 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie                               1 000 000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego                                       2 339 086 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie                                                                                                      2 916 652 zł


§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 112 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.


§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok:

1) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

2) związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

3) związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 220 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 215 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 34 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.


§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 995 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarką odpadami.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 900 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.


§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości 1 000 000 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów, w tym również:

a) do dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego w ramach działu, nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian  kwot wydatków  na przedsięwzięcia wymienione w wieloletniej prognozie finansowej,

b) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.


§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  dokonanych w poprzednich latach      budżetowych  stanowią dochody budżetu gminy.


§ 14. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Woźniki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2019 10:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 180
16 stycznia 2019 11:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 13:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_9__plan_dochodow_i_wydatkow_na_wydzielonych_rachunkach_d ochodow_jedn_oswiatowych_v2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 13:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8__plan_dochodow_i_wydatkow__porozumienia_miedzy_jst_v2. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl