Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

UCHWAŁA Nr 19/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 386/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Dz.Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 7991 z dnia 14.12.2018

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=844831


Uchwała Nr 19/II/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 10 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 386/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. z 2018 r., poz.745 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


Dokonać zmiany § 2 pkt 1 Uchwały Nr 386/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach  z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

- "Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Powierzchnię:

a) użytkową w budynkach mieszkalnych zajętą na strychy i piwnice nie związane z działalnością gospodarczą,

b) gruntów, budynków lub ich części wykorzystywaną na działalność statutową polegajacą na wykonywaniu zadań ochrony przeciwpożarowej, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

c) gruntów, budynków lub ich części wykorzystywaną na działalność statutową polegajacą na wykonywaniu zadań z zakresu kultury, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

d) gruntów, budynków lub ich części wykorzystywaną na działalność statutową polegajacą na wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

e) nieruchomości wykorzystywanych w celu ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego."


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=844831

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 170
19 grudnia 2018 14:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 14:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_19ii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 14:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl