ROK 2018

UCHWAŁA Nr 18/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 375/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Woźniki

Dz.Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 7990 z dnia 14.12.2018

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=844830


Uchwała Nr 18/II/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 10 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 375/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Woźniki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)- Rada Miejska w Woźnikach   uchwala, co następuje:


§ 1.

 

W Statucie Gminy Woźniki stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 375/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 skreśla się ust. 2;

2) skreśla się § 6 ust. 1;

3) zmienia  się § 21 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Termin następnego posiedzenia Rady, w ramach jednej sesji, wyznacza Przewodniczący Rady, na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia przerwania sesji.”;

4) w § 25 ust. 2 skreśla się pkt 4;

5) zmienia  się § 42 ust. 2 pkt 7, który otrzymuje następujące brzmienie: „7. sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji;

6) w § 58 skreśla się ust. 4 ;

7) w § 64 skreśla się ust. 2 pkt 1.


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 187
19 grudnia 2018 13:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 14:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_18ii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 14:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany