Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

UCHWAŁA Nr 387/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019

Dz.Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 7254 z dnia 19.11.2018

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=838923

Uchwała Nr 387/XLII/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 15 listopada 2018 r.


w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.) i Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 r., poz. 745) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

§ 1. 


Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 562,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 859,00 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 008,00 zł;

d) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1 100,00

1 143,00

15 i więcej

 

1 143,00

1 268,00

Trzy osie

12

25

1 591,00

1 687,00

25

 

2 147,00

2 214,00

Cztery osie i więcej

12

29

2 214,00

2 254,00

29 i więcej

 

2 254,00

2 399,00

2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 347,00 zł;

 

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

36

1 444,00

1 895,00

36 i więcej

 

1 745,00

1 895,00

Trzy osie i więcej

12

36

1 834,00

1 854,00

36 i więcej

 

1 899,00

2 493,00

3. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 830,00 zł;

b) równej i powyżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

36

880,00

1 084,00

36 i więcej

 

918,00

1 124,00

Dwie osie

12

36

1 307,00

1 444,00

36 i więcej

 

1 610,00

1 706,00

Trzy osie i więcej

12

36

1 307,00

1 444,00

36 i więcej

0

1 610,00

1 706,00

4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1 156,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1 459,00 zł.


§ 2. 


Zwalnia się od podatku od środków transportowych samochody i autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących:

1. Wykorzystywane dla potrzeb oświaty i wychowania, kultury, promocji, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony przeciwpożarowej – nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


§ 3. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4. 


Traci moc uchwała Nr 304/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 z późniejszymi zmianami.


§ 5. 


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Stefan Długaj

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2018 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 160
19 grudnia 2018 13:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2018 09:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 14:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [387xlii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl