Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2018-2023 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr 349/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2023

Uchwała nr 349/XXXVII/2018

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 maja 2018 roku.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2023

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) art. 226-228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ) Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2023 zwanej dalej uchwałą wprowadza się zmianę poprzez zwiększenie zakresu na lata 2018-2025

 

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki otrzymuje brzmienie

zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2018 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 167
04 czerwca 2018 11:31 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__objasnienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 11:31 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__wykaz_przedsiewziec_do_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 11:31 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl