Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Budżet 2018 zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE NR KR.120.209.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 28.12.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.209.2018

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 28.12.2018 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy:

1/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                   17 018,76 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                            20 161,02 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            34 427,87 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 (-)        14 266,85 zł

b/ dotacje na zadania bieżące                                                                    (-)         2 842,00 zł

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      (-)           300,26 zł

2/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                   (-)      17 018,76 zł

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            (-)      17 018,76 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie

zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3. Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej:

- dział 600 rozdz. 60016 § 4270 - 13 190,00 zł

- dział 600 rozdz. 60016 § 4300 - 10 055,00 zł

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2019 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 112
04 stycznia 2019 14:02 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 14:02 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2019 14:02 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202092018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl