ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2008 roku.

 

Zarządzenie Nr 47/2008

Burmistrza Woźnik

z dnia 24 czerwca 2008 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2008 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ogłoszony zarządzeniem Nr 36/2008 Burmistrza Woźnik w następujący sposób

-         Ochotnicza Straż Pożarna Psary                                         1.500,-

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2008 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 857
26 czerwca 2008 14:52 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
26 czerwca 2008 14:52 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany