ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 30/2010

Burmistrza Woźnik

z dnia 29 marca 2010 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje;

 

§1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ogłoszony zarządzeniem Nr 19/2010 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

 

w dziedzinie taniec:

- Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki                   1.000,-

 

w dziedzinie aerobik:

- Ochotnicza Straż Pożarna Psary                                      700,-

 

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2010 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 718
01 kwietnia 2010 13:01 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
01 kwietnia 2010 12:59 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany