Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Stanowiska

Michał Aloszko

Burmistrz

Burmistrz: stanowisko z wyboru. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z innych przepisów prawa.

Kompetencje i zadania burmistrza:

•Przygotowuje projekty uchwał;
•Realizuje uchwały Rady;
•Opracowuje programy rozwoju gminy;
•Gospodaruje mieniem gminnym;
•Realizuje budżet;
•Jest kierownikiem urzędu w rozumieniu kodeksu pracy;
•Realizuje politykę kadrową i wspólnie z sekretarzem odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy ;
•Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych. Zatrudnia i zwalnia pracowników jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
•Jest terenowym szefem obrony cywilnej;
•Sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu obronności państwa;
•Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy;
•Kieruje bieżącymi sprawami gminy;
•Wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej;
•Udziela pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zarządu mieniem;
•Wydaje zarządzenia wprowadzające regulaminy, instrukcje itp.;
•Wydaje zarządzenia w sprawach związanych;
- związanych z wykonywaniem funkcji kierownika urzędu ,
- w sprawach przewidzianych w przepisach odrębnych;
•Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
- Zastępcy Burmistrza;
- Skarbnika;
- Sekretarza;
- Referatu Finansowego;
- Radców prawnych;
- Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji;
- Referatu Drogownictwa, Promocji, Kultury i Współpracy z podmiotami gospodarczymi;
- Samodzielnego stanowiska ds. kancelaryjnych Rady i Urzędu.

Beata Bacior

Zastępca burmistrza

Zastępca burmistrza – stanowisko z powołania .

Do zadań i kompetencji zastępcy należy:

• wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
• współdziałanie z Radą Miejską oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania ;
• współdziałanie z instytucjami kultury;
• wykonywanie zadań i kompetencji burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;
• w ramach powierzenia zadań nadzór nad działalnością:
- Referatem Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych;
- Samodzielnego stanowiska ds. organizacyjno – administracyjnych;
- Samodzielnego stanowiska ds. Biuletynu Informacji Publicznej;
- Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
- Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Woźnikach;
- Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.”


Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak

Sekretarz

Powierza się Sekretarzowi prowadzenie następujących spraw gminy:

• Opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego gminy oraz jego uaktualnień
• Pełnienie stałego dyżuru nad funkcjonowaniem urzędu
• Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy
• Potwierdzanie własnoręczności podpisu
• Poświadczanie zgodności z oryginałem
• Prowadzenie spraw kadrowych, gospodarki etatami oraz funduszem płac
• Wykonywanie zadań kierownika zakładu pracy w razie nieobecności burmistrza
• Prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek podporządkowanych
• Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników
• Nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac rady
• Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami
• Nadzorowanie przygotowania materiałów na posiedzenia rady
• Prowadzenie spraw związanych z pracami interwencyjnymi, publicznymi i stażami
• Prowadzenie spraw gminy w razie nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków przez burmistrza i jego zastępcę
• zatwierdzania rachunków, faktur, podpisywanie czeków i innych pism z zakresu finansów

Beata Buchenfeld

Skarbnik

Skarbnik gminy – stanowisko z powołania.

Zadania i kompetencje Skarbnika gminy:
• Realizuje budżet gminy
• Przekazuje pracownikom samorządowym wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego
• Opracowuje projekt budżetu oraz szczegółowy podział dochodów i wydatków tego budżetu
• Dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Burmistrza o jego realizacji
• Czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej
• Sprawuje nadzór nad pracą referatu finansowego
• Realizuje ustawy o dochodach, finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej
• Wykonuje zadania i obowiązki głównego księgowego budżetu
• Informuje Radę Miejską i RIO o odmowie złożenia kontrasygnaty.

-----------------------------------------------
Kierownicy referatów:

• Kontrolują podległych pracowników i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie właściwości rzeczowej danej komórki
• Udzielają instruktażu pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wg właściwości rzeczowej
• Nadzorują przestrzeganie przez pracowników prawa przy wykonywaniu obowiązków służbowych
• Analizują skargi kierowane do Rady, Burmistrza wraz z rozpoznaniem źródeł i przyczyn ich powstania oraz podejmują działania je eliminujące
• Parafują na kopii pisma przedstawiane do podpisu Burmistrza
• Ponadto obowiązki kierowników referatów określone są zakresem działania właściwego referatu.


Zdzisław Hryciuk

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji

Kierownicy referatów:

• Kontrolują podległych pracowników i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie właściwości rzeczowej danej komórki
• Udzielają instruktażu pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wg właściwości rzeczowej
• Nadzorują przestrzeganie przez pracowników prawa przy wykonywaniu obowiązków służbowych
• Analizują skargi kierowane do Rady, Burmistrza wraz z rozpoznaniem źródeł i przyczyn ich powstania oraz podejmują działania je eliminujące
• Parafują na kopii pisma przedstawiane do podpisu Burmistrza
• Ponadto obowiązki kierowników referatów określone są zakresem działania właściwego referatu.

Andrzej Kopyciok

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownicy referatów:

• Kontrolują podległych pracowników i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie właściwości rzeczowej danej komórki
• Udzielają instruktażu pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wg właściwości rzeczowej
• Nadzorują przestrzeganie przez pracowników prawa przy wykonywaniu obowiązków służbowych
• Analizują skargi kierowane do Rady, Burmistrza wraz z rozpoznaniem źródeł i przyczyn ich powstania oraz podejmują działania je eliminujące
• Parafują na kopii pisma przedstawiane do podpisu Burmistrza
• Ponadto obowiązki kierowników referatów określone są zakresem działania właściwego referatu.

Alina Kot

Kierownik Referatu Drogownictwa, Promocji, Kultury i Współpracy z Podmiotami Gospodarczymi

Kierownicy referatów:

• Kontrolują podległych pracowników i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie właściwości rzeczowej danej komórki
• Udzielają instruktażu pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wg właściwości rzeczowej
• Nadzorują przestrzeganie przez pracowników prawa przy wykonywaniu obowiązków służbowych
• Analizują skargi kierowane do Rady, Burmistrza wraz z rozpoznaniem źródeł i przyczyn ich powstania oraz podejmują działania je eliminujące
• Parafują na kopii pisma przedstawiane do podpisu Burmistrza
• Ponadto obowiązki kierowników referatów określone są zakresem działania właściwego referatu.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2008 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 24668
03 grudnia 2018 12:48 Daria Nowaczyk - Biegisz - Zmiana danych stanowiska: Burmistrz.
03 grudnia 2018 12:47 Daria Nowaczyk - Biegisz - Zmiana danych stanowiska: Burmistrz.
03 grudnia 2018 12:42 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie stanowiska: Zastępca burmistrza .
Realizacja: IDcom.pl