Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Stanowiska

Alojzy Cichowski

Burmistrz

Burmistrz: stanowisko z wyboru. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z innych przepisów prawa.


Kompetencje i zadania burmistrza:

• Realizuje uchwały Rady
• Gospodaruje mienie gminnym
• Wykonuje budżet
• Jest kierownikiem urzędu w rozumieniu kodeksu pracy
• Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych. Zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Jest terenowym szefem obrony cywilnej
• Sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu obronności państwa
• Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy
• Kieruje bieżącymi sprawami gminy
• Wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej
• Realizuje politykę kadrową i wspólnie z sekretarzem odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy
• Podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki
• Udziela pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnym gminy w zakresie zarządu mieniem
• Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy instrukcje itp..
• Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zastępcy i Skarbnika
• Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących referatów i samodzielnych stanowisk pracy:
- Sekretarza
- Referatu Finansowego
- Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji
- Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych
- Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, którym jest Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
- Samodzielnego stanowiska ds. kancelaryjnych rady i urzędu
- Jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie oświaty i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Cieluch

Z-ca Burmistrza
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Powierza się Zastępcy Burmistrza prowadzenie następujących spraw gminy:

• sprawowanie funkcji burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków do wszystkich spraw gminy
• w ramach powierzenia zadań nadzór nad działalnością:
- Referatem Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Referat Drogownictwa, Promocji, Kultury i Współpracy z podmiotami gospodarczymi
- Samodzielnym stanowiskiem ds. organizacyjno-administracyjnych
- Samodzielnym stanowiskiem radcy prawnego
- Samodzielne stanowiskiem ds. Biuletynu Informacji Publicznej
- Jednostkami organizacyjnymi kultury
• współdziałanie z Radą Miejską oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania
• zatwierdzania rachunków, faktur, podpisywanie czeków i innych pism z zakresu finansów


-----------------------------------------------
Kierownicy referatów:

• Kontrolują podległych pracowników i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie właściwości rzeczowej danej komórki
• Udzielają instruktażu pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wg właściwości rzeczowej
• Nadzorują przestrzeganie przez pracowników prawa przy wykonywaniu obowiązków służbowych
• Analizują skargi kierowane do Rady, Burmistrza wraz z rozpoznaniem źródeł i przyczyn ich powstania oraz podejmują działania je eliminujące
• Parafują na kopii pisma przedstawiane do podpisu Burmistrza
• Ponadto obowiązki kierowników referatów określone są zakresem działania właściwego referatu.


Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak

Sekretarz

Powierza się Sekretarzowi prowadzenie następujących spraw gminy:

• Opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego gminy oraz jego uaktualnień
• Pełnienie stałego dyżuru nad funkcjonowaniem urzędu
• Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy
• Potwierdzanie własnoręczności podpisu
• Poświadczanie zgodności z oryginałem
• Prowadzenie spraw kadrowych, gospodarki etatami oraz funduszem płac
• Wykonywanie zadań kierownika zakładu pracy w razie nieobecności burmistrza
• Prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek podporządkowanych
• Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników
• Nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac rady
• Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami
• Nadzorowanie przygotowania materiałów na posiedzenia rady
• Prowadzenie spraw związanych z pracami interwencyjnymi, publicznymi i stażami
• Prowadzenie spraw gminy w razie nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków przez burmistrza i jego zastępcę
• zatwierdzania rachunków, faktur, podpisywanie czeków i innych pism z zakresu finansów

Beata Buchenfeld

Skarbnik

Skarbnik gminy – stanowisko z powołania.

Zadania i kompetencje Skarbnika gminy:
• Realizuje budżet gminy
• Przekazuje pracownikom samorządowym wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego
• Opracowuje projekt budżetu oraz szczegółowy podział dochodów i wydatków tego budżetu
• Dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Burmistrza o jego realizacji
• Czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej
• Sprawuje nadzór nad pracą referatu finansowego
• Realizuje ustawy o dochodach, finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej
• Wykonuje zadania i obowiązki głównego księgowego budżetu
• Informuje Radę Miejską i RIO o odmowie złożenia kontrasygnaty.

-----------------------------------------------
Kierownicy referatów:

• Kontrolują podległych pracowników i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie właściwości rzeczowej danej komórki
• Udzielają instruktażu pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wg właściwości rzeczowej
• Nadzorują przestrzeganie przez pracowników prawa przy wykonywaniu obowiązków służbowych
• Analizują skargi kierowane do Rady, Burmistrza wraz z rozpoznaniem źródeł i przyczyn ich powstania oraz podejmują działania je eliminujące
• Parafują na kopii pisma przedstawiane do podpisu Burmistrza
• Ponadto obowiązki kierowników referatów określone są zakresem działania właściwego referatu.


Zdzisław Hryciuk

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji

Kierownicy referatów:

• Kontrolują podległych pracowników i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie właściwości rzeczowej danej komórki
• Udzielają instruktażu pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wg właściwości rzeczowej
• Nadzorują przestrzeganie przez pracowników prawa przy wykonywaniu obowiązków służbowych
• Analizują skargi kierowane do Rady, Burmistrza wraz z rozpoznaniem źródeł i przyczyn ich powstania oraz podejmują działania je eliminujące
• Parafują na kopii pisma przedstawiane do podpisu Burmistrza
• Ponadto obowiązki kierowników referatów określone są zakresem działania właściwego referatu.

Andrzej Kopyciok

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownicy referatów:

• Kontrolują podległych pracowników i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie właściwości rzeczowej danej komórki
• Udzielają instruktażu pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wg właściwości rzeczowej
• Nadzorują przestrzeganie przez pracowników prawa przy wykonywaniu obowiązków służbowych
• Analizują skargi kierowane do Rady, Burmistrza wraz z rozpoznaniem źródeł i przyczyn ich powstania oraz podejmują działania je eliminujące
• Parafują na kopii pisma przedstawiane do podpisu Burmistrza
• Ponadto obowiązki kierowników referatów określone są zakresem działania właściwego referatu.

Alina Kot

Kierownik Referatu Drogownictwa, Promocji, Kultury i Współpracy z Podmiotami Gospodarczymi

Kierownicy referatów:

• Kontrolują podległych pracowników i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie właściwości rzeczowej danej komórki
• Udzielają instruktażu pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wg właściwości rzeczowej
• Nadzorują przestrzeganie przez pracowników prawa przy wykonywaniu obowiązków służbowych
• Analizują skargi kierowane do Rady, Burmistrza wraz z rozpoznaniem źródeł i przyczyn ich powstania oraz podejmują działania je eliminujące
• Parafują na kopii pisma przedstawiane do podpisu Burmistrza
• Ponadto obowiązki kierowników referatów określone są zakresem działania właściwego referatu.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2008 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 23679
19 maja 2017 13:14 Daria Nowaczyk - Usunięcie stanowiska: Skarbnik.
19 maja 2017 13:13 Daria Nowaczyk - Dodanie stanowiska: Skarbnik.
04 stycznia 2016 09:46 Daria Nowaczyk - Dodanie stanowiska: Sekretarz .
Realizacja: IDcom.pl