Zarządzenia Burmistrza 2011

ZARZĄDZENIE Nr 156/2011 Burmistrza Woźnik z dnia 30.12.2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2011-2017

Zarządzenie Nr 156/2011

Burmistrza Woźnik

z dnia 30.12.2011r.

 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2011-2017

 

 

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591, z późn. zmianami) art. 230,ust.6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

 

W uchwale Nr 29/IV/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31.01.2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 wprowadza się następujące zmiany:

 

1. załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2011-2017

 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1211
11 stycznia 2012 12:05 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu.
11 stycznia 2012 12:05 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu.
11 stycznia 2012 12:04 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_156.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany