Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE Nr KR.120.210.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 29.12.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansowa Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Zarządzenie Nr KR.120.210.2017

Burmistrza Miasta Woźnik

z dnia 29.12.2017 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansowa Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

 

 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm., i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.z 2017 r. poz. 1911 ze zm), zwanego dalej „rozporządzeniem” i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366), wprowadza się:

 

 

§ 1. § 1. W zarządzeniu Nr 102/2010 Burmistrza Woźniki z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansowa Urzędu Miejskiego w Woźnikach (zmiany: Zarządzenie Burmistrza Nr 62/2012 z dnia 24.05.2012 r.; Nr 31/2013 z dnia 08.03.2013 r.; Nr KR.120.89.2014 z dnia 22.07.2014 r.) wprowadza się zmiany w następujących załącznikach nr 1, 2b, 3, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Zmiany wprowadzone zarządzeniem mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2018 r.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2018 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 439
10 maja 2018 10:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_kr1202102017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2018 10:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202102017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2018 10:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany