Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE NR KR.120.206.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 29.12.2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.206.2017

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 29.12.2017 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2017 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 219/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.12.2016 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2017 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

 

§ 1. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy:

1/ wydatki bieżące, w tym:

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              21 890,13 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              30 854,73 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań                                    (-)       8 964,60 zł

b/ dotacje na zadania bieżące                                                                         (-)     10 900,00 zł

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           (-)      2 575,28 zł

d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           (-)      8 414,85 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2018 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 621
05 stycznia 2018 14:02 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 14:02 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202062017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 13:56 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany