Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE Nr KR.120.205.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych urzędowi.

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  KR.120.205.2017

 

Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych  składników majątkowych w Urzędzie Miejskim oraz  jednostkach  podległych urzędowi.

 

& 1.


Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych

w ;

1. Urzędzie Miejskim Woźniki

2. OSP Piasek

3. OSP Lubsza

4. OSP Babienica

5. OSP Psary

6. OSP Ligota Woźnicka

7. OSP Kamieńskie Młyny

8. OSP Kamienica

9. OSP Woźniki

przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym;

1. Morcinek Barbara        - przewodniczący

2. Sośnica Grażyna          - członek

3. Ozga Anna                  - członek

w  terminie od dnia 31.12.2017 r. do dnia 08.01.2018 r. według harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

& 2.


Powołuję 9 zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury w;

I. Urząd Miejski Woźniki

 1. Klyta Aneta

 2. Meisner Aneta

 3. Hryciuk Zdzisław

II. OSP Piasek

 1. Urzeniczok Czesław

 2. Wysocki Dariusz

 3. Kowalski Franciszek

III. OSP Lubsza

 1. Opiełka Roman

 2. Bogacki Jacek

 3. Flak Zenon

IV. OSP Babienica

 1. Oleksik Stefan

 2. Ordon Adam

 3. Kowalski Czesław

V. OSP Psary

 1. Mierzwa Marian

 2. Pieda Józef     

 3. Kałdonek Witold

VI. OSP Ligota Woźnicka

 1. Musik Feliks

 2. Wojsyk Stanisław

 3. Osadnik Gerard

VII. OSP Kamieńskie Młyny

 1. Klyta Krzysztof

 2. Irek Jerzy

 3. Zok Marek

VIII. OSP Kamienica

 1. Rauchut Ryszard

 2. Kasierot Daniel

 3. Garus Martin

IX. OSP Woźniki

 1. Nawrotek Piotr

 2. Michalski Łukasz

 3. Bułka Piotr

   


Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

 

& 3.


Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe;

1. środki trwałe

2. materiały i środki trwałe w używaniu

3. księgozbiór

4. środki pieniężne,

5. należności i zobowiązania

6. druki ścisłego zarachowania

 

& 4.


1. Składniki majątku wymienione w & 3 pkt. 1,2,3 należy spisać na arkuszach spisu z natury ( z wyjątkiem gruntów – weryfikacja danych z księgami  obrotu ziemią ).

2. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w & 3 pkt. 4 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury i porównania z danymi z księgi w formie protokołu z kontroli kasy.

3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w & 3 pkt. 5 należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.

4. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w & 3 pkt. 6 przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury.

 

& 5.


Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w referacie finansowym w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.

Dopuszcza się sporządzanie inwentaryzacji na arkuszu kalkulacyjnym "EXCEL", który to zastępuje dotychczasowy arkusz spisu z natury.

Niewykorzystane arkusze podlegają zwrotowi.

 

& 6.


Zobowiązuję komisję do;

1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

3. dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

4. sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

5. przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowego w terminie 5 dni po zakończeniu spisu.

 

& 7.


Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

&  8.


Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy .

 

& 9.


Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 1418
03 stycznia 2018 13:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202052017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2018 13:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany