Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE NR KR.120.202.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 27.12.2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.202.2017

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 27.12.2017 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2017 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 219/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.12.2016 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2017 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                   24 446,90 zł

do ogólnej kwoty dochodów                                                                         40 832 216,60 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie:                                                                                            24 446,90 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                   24 446,90 zł

 

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                    24 446,90 zł

do ogólnej kwoty wydatków                                                                         44 138 931,26 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie:                                                                                            24 446,90 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                            13 171,74 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                (-)          1 155,16 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             14 326,90 zł

b/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 11 275,16 zł

 

 

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie

z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 624
03 stycznia 2018 12:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2018 12:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2018 12:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany