Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Mapa strony

Gmina Woźniki
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Oświadczenia majątkowe
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Wykaz spraw
Sprawy alfabetycznie
Sprawy wg. kategorii
Sprawy wg. wydziałów
Szukaj sprawy
Struktura urzędu
Burmistrz
Zastępca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Referaty
Samodzielne stanowiska
Organy
Burmistrz
Rada Miejska
Jednostki podległe
Inne
Instytucje kultury
Licea ogólnokształcące
Oświata
Pomoc społeczna
Przedszkola
Szkoły podstawowe
Służba zdrowia
Jednostki pomocnicze
Sołectwa
Informacje
BUDŻET OBYWATELSKI
Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok
Komisja do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok
RAPORT O STANIE GMINY WOŹNIKI
Raport o stanie Gminy Woźniki za 2018 rok
RODO
INFORMACJE dot. RODO
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE
> Akty prawa miejscowego
ROK 2019
ROK 2018
ROK 2017
ROK 2016
ROK 2015
ROK 2014
ROK 2013
ROK 2012
ROK 2011
ROK 2010
ROK 2009
ROK 2008
ROK 2007
ROK 2006
ROK 2005
ROK 2004
ROK 2003
ROK 2002
ROK 2001
LATA 1990 - 1999
> Regulaminy
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
REGULAMIN WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ MONTAŻU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PONE
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
REGULAMIN KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO
REGULAMIN PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO
REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
REGULAMIN ZFŚS
ZASADY DELEGOWANIA ORAZ ROZLICZANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI
REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŹNIKACH
REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO OFICJALNEGO MIEJSKIEGO FANPAGE’A GMINY WOŹNIKI
REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „ŚWIETLIKI"
REGULAMIN - WARUNKI i ZASADY KORZYSTANIA z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
REGULAMIN USTALANIA I WYPŁACANIA EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OSP
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
REGULAMIN FUNDUSZU ZDROWOTNEGO NAUCZYCIELI
REGULAMIN DOWOZU i SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI DOWOŻONYMI DO SZKÓŁ
TRYB UDZIELANIA i ROZLICZANIA DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
ZASADY UDZIELANIA DOTACJI NA ZABYTKI
ZASADY PRZYZNAWANIA i ROZLICZANIA DOFINANSOWANIA NA USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
ZASADY, SPOSÓB I TRYB UMARZANIA, ODRACZANIA SPŁATY LUB ROZKŁADANIA NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY
ZASADY NABYCIA, ZBYCIA i OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH oraz ICH WYDZIERŻAWIANIA lub NAJMU NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ TRZY LATA
ZASADY ORGANIZACJI BEZPŁATNEGO TRANSPORTU i OPIEKI w CZASIE PRZEWOZU oraz ZASAD ZAWIERANIA UMÓW DOT. ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDÓW UCZNIÓW, DZIECI i MŁODZIEŻY
ZASADY USYTUOWANIA NA TERENIE GMINY WOŹNIKI MIEJSC SPRZEDAŻY I PODAWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
SCENTRALIZOWANE ZASADY ROZLICZEŃ PODATKU VAT W GMINIE WOŹNIKI
PROCEDURY SPORZĄDZANIA DEKLARACJI PODATKOWEJ VAT-7
REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIENIA ,,HONOROWY PATRONAT BURMISTRZA WOŹNIK"
ZASADY STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZED DZIAŁANIAMI MOGĄCYMI POWODOWAĆ SZKODY W MIENIU ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM GMINY WOŹNIKI
> Statuty
STATUT GMINY WOŹNIKI
STATUTY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WOŹNIKI
STATUT MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŹNIKACH
STATUT MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WOŹNIKACH
STATUT MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WOŹNIKACH
STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY WOŹNIKI
STATUT GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH
> Uchwały Rady Miejskiej
Uchwały Rady
kadencja 2018-2023
Uchwały Rady
kadencja 2014-2018
Uchwały Rady
kadencja 2010-2014
Uchwały Rady
kadencja 2006-2010
Uchwały Rady
kadencja 2002-2006
....... > Projekty uchwał
Projekty uchwał Rady Miejskiej
> Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2019
Zarządzenia Burmistrza 2018
Zarządzenia Burmistrza 2017
Zarządzenia Burmistrza 2016
Zarządzenia Burmistrza 2015
Zarządzenia Burmistrza 2014
Zarządzenia Burmistrza 2013
Zarządzenia Burmistrza 2012
Zarządzenia Burmistrza 2011
Zarządzenia Burmistrza 2010
Zarządzenia Burmistrza 2009
Zarządzenia Burmistrza 2008
Zarządzenia Burmistrza 2007
Zarządzenia Burmistrza 2006
Zarządzenia Burmistrza 2005
Zarządzenia Burmistrza 2004
Zarządzenia Burmistrza 2003
BUDŻET
Budżet 2020
Budżet 2019
Budżet 2018
Budżet 2017
Budżet 2016
Budżet 2015
Budżet 2014
Budżet 2013
Budżet 2012
Budżet 2011
Budżet 2010
Budżet 2009
Budżet 2008
Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
Szczegółowe zasady dokonywania zmian w budżecie na wniosek jednostek organizacyjnych Gminy Woźniki
Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową / Zasady (polityka) rachunkowości
> Plan finansowy
Plan finansowy 2019
Plan finansowy 2018
Plan finansowy 2017
Plan finansowy 2016
Plan finansowy 2015
Plan finansowy 2014
Plan finansowy 2013
Plan finansowy 2012
Plan finansowy 2011
Plan finansowy 2010
> Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2020-2027
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2019-2025
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2018-2023
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2017-2023
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2016-2023
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2015-2023
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2014-2023
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2013-2019
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2012-2017
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2011-2017
> Sprawozdania budżetowe i finansowe
Sprawozdania 2019
Sprawozdania 2018
Sprawozdania 2017
Sprawozdania 2016
Sprawozdania 2015
Sprawozdania 2014
Sprawozdania 2013
Sprawozdania 2012
Sprawozdania 2011
Sprawozdania 2007-2010
> Kredyty i pożyczki
Kredyty i pożyczki
> Dotacje - OŚWIATA
ROK 2017
ROK 2018
ROK 2019
> Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
GOSPODARKA KOMUNALNA
ZAOPATRZENIE W CIEPŁO
KANALIZACJA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA
ZAOPATRZENIE W WODĘ
GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
TELEFONY ALARMOWE W PRZYPADKU AWARII SIECI KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
INFORMACJE
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WOŹNIKI
OSIĄGNIĘTE POZIOMY
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY WOŹNIKI
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA ROK OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE
TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DOMKI LETNISKOWE
GÓRNE STAWKI OPŁAT PONOSZONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY POZBYWAJĄ SIĘ Z TERENU NIERUCHOMOŚCI NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
WYKAZ FIRM - ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
WYKAZ FIRM - OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
WYKAZ FIRM - AZBEST
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY i ELEKTRONICZNY - punkt odbioru, wykaz firm
ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
Gminna Ewidencja Zabytków
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Woźniki na lata 2013-2016
INFORMACJA PUBLICZNA
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE w BIP
INFORMACJE, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, POSTANOWIENIA
Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Gminie Woźniki
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Z MIESZKAŃCAMI
KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI
ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI
KONTROLE
Rejestr przeprowadzonych kontroli
Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli
Wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
KONTROLE JEDNOSTEK
Protokoły pokontrolne
Wnioski pokontrolne
MIENIE GMINNE
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WOŹNIKI
NIERUCHOMOŚCI
Zbycie/Sprzedaż
Dzierżawa/Najem
Nabycie
Zamiana
Zasady nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
OBRONA CYWILNA
Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Woźniki
PETYCJE
Petycje - informacje ogólne
> Rozpatrywane przez BURMISTRZA
Petycje rozpatrywane przez Burmistrza
> Rozpatrywane przez RADĘ MIEJSKĄ
Petycje rozpatrywane przez RADĘ MIEJSKĄ
PLANY PRACY i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
Informacje z pracy Komisji Rady Miejskiej między Sesjami
Roczne sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej
Roczne plany pracy Komisji Rady Miejskiej
PODATKI i OPŁATY
INDYWIDUALNE INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
OPŁATA TARGOWA
CENA SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH
STAWKI PROCENTOWE OPŁATY ADIACENCKIEJ
CZYNSZ ZA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH MIENIA GMINNEGO
STAWKI CZYNSZU ZA 1 m2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
STAWKI ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
BONIFIKATA OD OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WOŹNIKI ORAZ WYSOKOŚCI STAWKI PROCENTOWEJ
ZARZĄDZENIE POBORU PODATKÓW W DRODZE INKASA
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE
GÓRNE STAWKI OPŁAT PONOSZONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY POZBYWAJĄ SIĘ Z TERENU NIERUCHOMOŚCI NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ORAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY SĄ ZOBOWIĄZANI ZAWRZEĆ UMOWĘ NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WOŹNIKI
POMOC PUBLICZNA
ROK 2018
ROK 2017
ROK 2016
ROK 2015
ROK 2014
ROK 2013
ROK 2012
ROK 2011
ROK 2010
ROK 2009
ROK 2008
ROK 2007
POROZUMIENIA
z Powiatem Lublinieckim
z Policją
z Województwem Śląskim
> Plan dyżurów Radnych
Rady Miejskiej w Woźnikach
Plan dyżurów Radnych
Rady Miejskiej w Woźnikach
> Imienne wykazy głosowań Radnych
Kadencja 2018-2023
> Interpelacje, zapytania
i wnioski Radnych
Kadencja 2018 - 2023
Kadencja 2014 - 2018
Kadencja 2010 - 2014
Wnioski i interpelacje / FORMULARZ
> Wnioski Radnych do budżetu
Kadencja 2018-2023
Kadencja 2014-2018
> Protokoły z Sesji
Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady - kadencja 2018-2023
Protokoły z sesji Rady - kadencja 2014-2018
Protokoły z sesji Rady - kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady - kadencja 2006-2010
Protokoły z sesji Rady - kadencja 2002-2006
> Protokoły z posiedzeń
Komisji Rady
Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2018-2023
Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010-2014
Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2006-2010
Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2002-2006
PRACA
Nabór pracowników
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Diagnoza problemów społecznych na terenie Miasta i Gminy Woźniki
Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Pełnomocnik ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych
Punkt konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie
PROGRAMY DZIAŁANIA
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI oraz ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOŹNIKI, Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY w RODZINIE
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WOŹNIKI
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WOŹNIKI
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY WOŹNIKI do 2022 roku
PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY WOŹNIKI
PLAN OCHRONY PARKU KRAJOBRAZOWEGO ,,LASY NAD GÓRNĄ LISTWARTĄ"
GMINNY PROGRAM OPIEKI nad ZABYTKAMI dla GMINY WOŹNIKI na LATA 2013-2016
WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WOŹNIKI
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY WOŹNIKI
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY WOŹNIKI - ETAP III
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY WOŹNIKI - ETAP II
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY WOŹNIKI - ETAP I
RADA SPORTU
Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Sportu
Uchwały Gminnej Rady Sportu
Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Sportu (kadencja 2009-2013)
Uchwały Gminnej Rady Sportu (kadencja 2009-2013)
RADA SPOŁECZNA przy G ZOZ w Woźnikach
Powołanie Rady Społecznej przy G ZOZ w Woźnikach
Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej przy G ZOZ w Woźnikach
Uchwały Rady Społecznej przy G ZOZ w Woźnikach
Regulamin pracy Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach
REJESTRY, EWIDENCJE, ZBIORY
Rejestry i ewidencje
Wykaz zbiorów danych osobowych
STANOWISKA W SPRAWACH PUBLICZNYCH
Stanowiska w sprawach publicznych
SOLARY
SOLARY - ZGŁASZANIE AWARII
INFORMACJE
Solarne Vademecum
STRATEGIA ROZWOJU
STRATEGIA ROZWOJU
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
ŚRODOWISKO
Środowisko naturalne
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”
Ochrona zwierząt
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woźnikach
Obwieszczenia, Postanowienia, Zawiadomienia, Decyzje
Ogłoszenia, Informacje
> Szacowanie szkód łowieckich
- Szacowanie szkód łowieckich
> Obwody łowieckie
Obwody łowieckie
> Plany polowań zbiorowych
Plany polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
Plany polowań zbiorowych 2014 - 2019 (Archiwum)
> Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Wykaz danych 2006-2010
Wykaz danych 2011
Wykaz danych 2012
Wykaz danych 2013
Wykaz danych 2014
Wykaz danych 2015
Wykaz danych 2016
Wykaz danych 2017
Wykaz danych 2018
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Dokumenty do pobrania
Generator wniosków i sprawozdań
Program współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi
INSTRUKCJA przyznawania, realizowania, rozliczania oraz kontroli zadań publicznych finansowanych i dofinansowanych przez Gminę Woźniki w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Wykaz organizacji pozarządowych działąjących na terenie Gminy Woźniki
Zasady oceny realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Woźniki z Organizacjami Pozarządowymi
Powołanie Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki.
Regulamin pracy Komisji Konkursowych
Informacje
> Konkursy ofert na zadania publiczne
ROK 2019
ROK 2008-2018 (Archiwum)
> Rozstrzygnięcia konkursów ofert na zadania publiczne
NA ROK 2019
ROK 2008-2018 (Archiwum)
> Kontrola zadań publicznych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym
ROK 2019
ROK 2018
ROK 2017
ROK 2016
ROK 2015
ROK 2014
ROK 2013
ROK 2012
ROK 2011
> Tryb dofinansowania pozakonkursowego dla Organizacji Pozarządowych
Tryb dofinansowania pozakonkursowego dla Organizacji Pozarządowych
Oferty realizacji zadania publicznego 2019
Oferty realizacji zadania publicznego 2010-2019 (Archiwum)
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
Współpraca z zagranicą
WYBORY
WYBORY SEJM/SENAT 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH 18.08.2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 28.07.2019
WYBORY ŁAWNIKÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
WYBORY PREZYDENTA RP
- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 10.03.2013
> Podział Gminy Woźniki na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała Nr 334/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Woźniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
> Podział Miasta i Gminy na obwody głosowania
Uchwała Nr 335/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Woźniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
ZADANIA INWESTYCYJNE
Zadania i zamierzenia na przyszłość
Zadania w realizacji
Zadania zrealizowane
Projekty realizowane z PROW
Projekty realizowane z RPO
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
System Informacji Przestrzennej / e-mpzp
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Roczny Plan Zamówień Publicznych
Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2019
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty
DOKUMENTY PRZETARGOWE
Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2018 (Archiwum)
ZESTAWIENIE DANYCH dot, CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO
INFORMACJE / FORMULARZ
Informacje Burmistrza Miasta w Woźnikach w sprawie zestawienia danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy Woźniki
Ogłoszenia
Przetargi
Komunikaty
Aktualności
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl