Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

UCHWAŁA Nr 133/XIV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Woźnki na 2016 rok

Dz.Urz. Woj. Śl. 2016, poz. 618 z dnia 27.01.2016

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=549714

 

 

 

Data aktu: 2015-12-29

 

Data ogłoszenia: 2016-01-27

 

Wejście w życie: 2015-12-29, 2016-01-01

 

Utrata mocy: wygaśnięcie z końcem dnia: 2016-12-31Uchwała Nr 133/XIV/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 grudnia 2015 r.


w sprawie budżetu Gminy Woźnki na 2016 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.

 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie                        34 215 644 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie                                                   28 973 634 zł,

b) majątkowe w kwocie                                                5 242 010 zł, 

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie                          33 984 820 zł,  z tego :

a) bieżące w kwocie                                                     27 293 055 zł,

b) majątkowe w kwocie                                                  6 691 765 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.


§ 2. 


Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie                      230 824 zł,  którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.              


§ 3. 


1. Ustala się przychody budżetu w kwocie          1 892 000 zł,

– z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek                  1 892 000 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie            2 122 824 zł,                                    

– z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2 122 824 zł,  zgodnie z załącznikiem 3.


§ 4.

 

Ustala się limit zobowiązań w wysokości 3 892 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie    2 000 000 zł,

2)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie                  1 892 000 zł.


§ 5.

 

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.    

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 73 873 zł  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.


§ 6.

 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 7. 


Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 8. 


1.   Ustala się dochody w kwocie 198 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 173 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 24 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.


§ 9. 


1. Ustala się dochody w kwocie 804 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarka odpadami w Gminie.

2. Ustala się wydatki w kwocie 861 810 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami.


§ 10. 


Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 11. 


Upoważnia się Burmistrza do:

1.   Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł.

2.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów, w tym również:

a) do dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego w ramach działu, nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia wymienione w wieloletniej prognozie finansowej.

b) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.


§ 12. 


1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.


§ 13. 


1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Woźniki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2016 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 246
26 stycznia 2017 13:01 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 stycznia 2016 13:22 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2016 14:07 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_plan_dochodow_i_wydatkow_na_wydzielonych_rachunkach_do chodow_jedn_oswiatowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl