Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

UCHWAŁA Nr 127/XIV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania

Dz.Urz. Woj. Śl. 2016, poz. 235 z dnia 11.01.2016

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=544284 


 

Data aktu: 2015-12-29

 

Data ogłoszenia: 2016-01-11

 

Wejście w życie: 2016-01-26Uchwała Nr 127/XIV/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 grudnia 2015 r.


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art.17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Uchwala się:

1. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz  warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. 


Traci moc Uchwała Nr 354/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia  10.03.2006 r. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego   zwolnienia od opłat również tryb ich pobierania


§ 3. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4. 


Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 127/XIV/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 29 grudnia 2015 r.


Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania.


§ 1. 


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, wraz z zaświadczeniem lekarskim, lub innym dokumentem potwierdzającym konieczność przyznania takiej pomocy.


§ 2. 


Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana z urzędu.


§ 3. 


1. Zakres przyznanych usług opiekuńczych określonych w decyzji administracyjnej jest uzależniony od stanu zdrowia osoby objętej usługami oraz jej sytuacji rodzinnej ustalonej na podstawie wywiadu środowiskowego.

2. Wszystkie czynności do wykonania w ramach  usług opiekuńczych, określonych w decyzji administracyjnej, dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.

3. Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych wynika z kalkulacji sporządzonej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania.


§ 4. 


1. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby objętej usługami oraz jej dochodu, lub dochodu na osobę w rodzinie.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

3. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zasadach określonych poniżej:

Dochód na osobę w stosunku do kryterium określonego

w art. 8, ust. 1 ustawy

o pomocy społecznej

wyrażony w %

Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu usługi

 

Osób samotnie gospodarującychOsób w rodzinie

1

2

3

0- 100 %

0

0

100%- 150%

5

10

151% - 200%

10

20

201% - 300%

15

30

301% - 400%

30

60

Powyżej 400%

100

100


§ 5.

 

Należność za świadczone usługi opiekuńcze należy wpłacać na konto Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Woźnikach do 10-go kolejnego miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonano usługę.


§ 6. 


W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych  może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, zwłaszcza ze względu na bardzo trudną sytuację zdrowotną i związane z tym wysokie koszty leczenia.

 

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=544284

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2016 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 288
26 stycznia 2017 12:52 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2016 08:43 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2016 15:01 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl