Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

UCHWAŁA Nr 122/XIII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 111/XII/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.Urz. Woj. Śl. 2015, poz. 7140 z dnia 16.12.2015

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=536014

 

 

 

Data aktu: 2015-12-14

 

Data ogłoszenia: 2015-12-16

 

Wejście w życie: 2016-01-01


Uchwała Nr 122/XIII/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 14 grudnia 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały nr 111/XII/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Zmienić § 5 Uchwały nr 111/XII/2015 z dnia 23.11.2015 r. Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który otrzymuje brzmienie:

„1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”.


§ 2.

 

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.


§ 3. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik


§ 4.

 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2015 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 308
26 lutego 2016 13:26 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2015 14:41 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2015 09:20 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [uchwala_nr_122xiii2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl