Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

UCHWAŁA Nr 121/XIII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 113/XII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23.11.2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016

Dz.Urz. Woj. Śl. 2015, poz. 7139 z dnia 16.12.2015

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=536013

 

 

 

Data aktu: 2015-12-14

 

Data ogłoszenia: 2015-12-16

 

Wejście w życie: 2016-01-01


Uchwała Nr 121/XIII/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 14 grudnia 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały nr 113/XII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23.11.2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz.735) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:


§ 1.

 

1. Dokonać zmiany § 1 pkt. 2 ppkt b) uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

36

1 444,00

1 895,00

36 i więcej

 

1 745,00

1 895,00

Trzy osie i więcej

12

36

1 834,00

1 854,00

36 i więcej

 

1 899,00

2 493,00

”.

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2015 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 219
26 lutego 2016 13:23 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2015 14:37 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2015 09:19 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [uchwala_nr_121xiii2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl