Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

UCHWAŁA Nr 120/XII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych

 

Dz.Urz. Woj. Śl. 2015, poz. 6112 z dnia 01.12.2015

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=523177

 

Data aktu: 2015-11-23

Data ogłoszenia: 2015-12-01

Wejście w życie: 2015-12-16


 

Uwagi: Uchyla: uchwała Nr 100/XI/2015 z dnia 29 października 2015 r.Uchwała Nr 120/XII/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23 listopada 2015 r.


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz 1515) oraz art. 28 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach


u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e


§ 1. 


Ustala się następujące wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych:

- za udział w działaniach ratowniczych – 15 zł/h

- za udział w ćwiczeniach pożarniczych – 10 zł/h

- za udział w szkoleniu pożarniczym I i II stopnia – 3 zł/h

- za udział w specjalistycznych szkoleniach pożarniczych – 10 zł/h


§ 2. 


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3. 


Traci moc uchwała Nr 100/XI/2015 z dnia 29.10.2015 r w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach pożarniczych.


§ 4. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2015 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 306
01 lutego 2017 13:29 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2016 13:22 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2015 09:17 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl