Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

UCHWAŁA Nr 116/XII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 105/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa

Dz.Urz. Woj. Śl. 2015, poz. 6109 z dnia 01.12.2015

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=523174

 

 

 

Data aktu: 2015-11-23

 

Data ogłoszenia: 2015-12-01

 

Wejście w życie: 2016-01-01


Uchwała Nr 116/XII/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23 listopada 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały nr 105/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z późń. zm.) i art. 6 ust. 8  ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2013 r., poz. 465) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.

 

1. Dokonać zmiany § 7 uchwały, który otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. ”

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 


 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2015 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 223
26 lutego 2016 13:17 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2015 09:10 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 listopada 2015 11:45 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [uchwala_nr_116xii2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl